Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με τον νέο νέο νόμο 4495/2017  «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.».
Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία για την σωστή και λεπτομερή αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά είναι η εξής:
Επί τόπου έλεγχος της ιδιοκτησίας και σύγκριση της πραγματικής κατάστασης με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας εφόσον είναι διαθέσιμα.
Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το κόστος νομιμοποίησης και επιλογή του τρόπου αποπληρωμής.
Έκδοση παραβόλου για ένταξη στο νόμο των αυθαιρέτων.
Με την αποπληρωμή του παραβόλου γίνεται ακριβής και λεπτομερής μέτρηση της ιδιοκτησίας σας και παραγωγή νέων σχεδίων με πλήρης αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.
Αποπληρωμή του κόστους νομιμοποίησης βάσει του τρόπου αποπληρωμής που έχετε επιλέξει.
Έκδοση εγγράφου περαίωσης της διαδικασίας και βεβαίωσης νομιμότητας.
Η παραπάνω διαδικασία των 6 βημάτων απλοποιείται ακόμα περισσότερο μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης και διεκπεραίωσης του αυθαιρέτου- χωρίς δηλαδή την εμπλοκή των πολεοδομικών υπηρεσιών και της χρονοβόρας γραφειοκρατικής διαδικασίας.